Nájemní podmínky


Předmět smlouvy

Pronajímatel se zavazuje touto smlouvou přenechat ze svého majetku ………………………………………….... (dále jen předmět nájmu) nájemci k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné.

II.

Doba trvání nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou od …………v hod …………… do …………. v …….. hod.

III.

Předání předmětu nájmu

Předmět nájmu bude předán nájemci ve výše uvedenou dobu v místě …………………………………. a to ve stavu □ demontovaném □ smontovaném

a ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

O předání a převzetí předmětu nájmu bude pořízen předávací protokol s uvedením event. závad.

IV.

Nájemné

  1. Nájemné bylo sjednáno dohodou smluvních stran a činí …….Kč/den tj. celkem ……… ,- Kč za celou v čl. II této smlouvy dohodnutou dobu nájmu.
  2. V ceně nájemného je v případě dodání ve stavu smontovaném kalkulována rovněž montáž a demontáž předmětu nájmu a jeho doprava na místo určení. V nájemném však nejsou zahrnuty jakékoliv další služby, jako např. cena za dodávku elektrické energie, poplatek za užívání veřejného prostranství, odvoz odpadku, úklid a jiné.
  3. Nájemné je splatné

□ při předání předmětu nájmu nájemci tj. předem na celou dobu nájmu.

□ na základě fakturace pronajímatele se splatností 14 dnů od vystavení faktury.

V případě prodlení s úhradou nájemného je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  1. Nájemce je povinen platit nájemné i za dobu, kdy nemohl předmět nájmu užívat z důvodu na straně pronajímatele, pokud pronajímateli tento důvod bez zbytečného odkladu neoznámil či neposkytl pronajímateli maximální součinnost k odstranění takových důvodů. V případě, že nájemce nemůže užívat předmět nájmu z důvodu nikoli na straně pronajímatele, je povinen hradit nájemné v plné výši.
  2. Nepřevezme-li nájemce předmět nájmu v sjednaném místě a čase, vzniká mu povinnost uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dohodnutého nájemného, a to za celou dobu sjednaného nájmu, s okamžitou splatností. Vedle toho vzniká při prodlením nájemce s převzetím předmětu nájmu v místě a čase pronajímateli právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu podle této smlouvy vzniklého.

V.

Povinnosti nájemce

  1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu jen k účelu, k němuž je určen.
  2. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu k užívání jiné osobě, s výjimkou svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů, jejichž seznam je uveden v předávacím protokolu, dát jej do podnájmu nebo použít jako zástavu.
  3. Nájemce je povinen na své náklady udržovat předmět nájmu ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
  4. Nájemce je povinen předmět nájmu ihned po převzetí event. ihned po montáži prohlédnout a oznámit pronajímateli jakékoliv jeho vady (materiálu či montáže, pokud ji prováděl pronajímatel). K vadám takto neuplatněným se nepřihlíží a tyto jsou k tíži nájemce.
  5. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. Škodu na předmětu nájmu nese po dobu od předání do vrácení předmětu nájmu nájemce. V případě poškození předmětu nájmu je nájemce povinen událost bezodkladně ohlásit pronajímateli, a to na tel. čísle 737 386 439, a je-li to třeba i příslušnému oddělení Policie ČR a spolupracovat při vyšetřování, předcházení a minimalizaci škody vzniklé či hrozící pronajímateli. Porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto odstavci je považováno za hrubé porušení povinností nájemce.
  6. Nájemce je povinen za každé situace náležitě zabezpečit předmět nájmu proti škodám či odcizení. Porušení jakéhokoli závazku uvedeného v tomto odstavci je považováno za hrubé porušení povinností nájemce.
  7. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu stavu předmětu nájmu a plnění jeho závazků plynoucích z této smlouvy, a to vždy na základě žádosti pronajímatele nebo i bez ní.
  8. Nájemce je povinen předmět nájmu užívat v souladu s technickými předpisy a manuály, které jsou součástí balícího vaku nebo byly nájemci předány či sděleny. Při ukončení akce nebo při opuštění stanů je nájemce povinen stany uzavřít či naopak úplně otevřít a zajistit bočnice pomocí popruhů ke stojinám stanové konstrukce tak, aby při větru nevznikaly vzduchové kapsy, které by mohly nazvednout a poškodit konstrukci. Po celou dobu užívání předmětu nájmu musí nájemce kontrolovat, zda jsou uchycovací popruhy napnuty. Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu lze provozovat pouze v meteorologických podmínkách, kdy nenastane některá z následujících skutečností:

a) síla vetru dosahující či přesahující 72km/hod

b) teplota vybočí z rámce –30 až +40 stupňů Celsia

c) výška vodního sloupce deště překročí 50 mm,

d) dojde k pokrytí plachty střechy stanu sněhem.

Při dosažení či překročení těchto meteorologických hodnot není možné stan užívat a nájemce se zavazuje zabránit jakéhokoliv užívání předmětu nájmu po dobu trvání těchto nepříznivých meteorologických podmínek.

  1. Nájemce se zavazuje instalovat předmět nájmu pouze na rovné a nepodmočené ploše. Nájemce je rovněž povinen před sestavením předmětu nájmu zajistit a v případě montáže pronajímatelem mu předložit souhlas majitele pozemku, na kterém má k instalaci dojít a rovněž (v případě potřeby) zajistit a předložit povolení k záboru pozemku a jeho event. cenu uhradit.
  2. Nájemce je povinen dostavit se k převzetí předmětu nájmu v dohodnutou dobu resp. v dohodnutou dobu (s dostatečným předstihem před převzetím předmětu nájmu) zpřístupnit místo montáže stanu. V případě jeho prodlení s plněním této povinnosti se zavazuje uhradit za každou započatou hodinu svého prodlení částku 250,- Kč za každého pracovníka pronajímatele, který se měl na předání předmětu nájmu nebo jeho montáži podílet. Stejnou částku za každou započatou hodinu a pracovníka účastnícího se montáže předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit v případě, že po (i částečné) montáži stanu na místě jím označeném bude požadovat jeho přestavění či umístění na jiné místo v dohodnuté lokalitě. Má-li být změněna lokalita montáže stanu oproti lokalitě původně dohodnuté, zavazuje se nájemce uhradit náklady na dopravu dle ceníku pronajímatele.
  3. Při nedodržení uvedených podmínek neodpovídá pronajímatel za jakékoliv škody vzniklé na tomto výrobku ani za škody, které by tento výrobek způsobil na majetku a zdraví osob.
  4. Nájemce je povinen při ukončení smlouvy předat předmět nájmu zpět pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, spolu s veškerým převzatým příslušenstvím, čistý, prostý jakýchkoli polepů či označení. V případě poškození předmětu nájmu vzniká nájemci povinnost uhradit pronajímateli cenu potřebné opravy v plné výši. Nájemce není oprávněn umístit na předmět nájmu jakékoliv polepy, pokud se tak stane, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ….. Kč za každý jednotlivý polep.
  5. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu včas – tj. nejpozději v den a hodinu stanovenou touto smlouvou, a to v místě uvedeném v čl. II. této smlouvy.
  6. V případě prodlení nájemce s odevzdáním předmětu nájmu náleží pronajímateli úhrada ve výši sjednaného denního nájemného za každý započatý den (počínaje hodinou po dohodnutém skončení nájmu) prodlení až do okamžiku skutečného předání předmětu nájmu. Mimo to má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši …….,- Kč za každý započatý den prodlení s odevzdáním předmětu nájmu.
  7. V případě prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním nájemce podle této smlouvy vzniká pronajímateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky až do zaplacení.
  8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se náhrady škody, která se hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. Oprávněné straně přísluší nárok na úhradu smluvní pokuty i v případě nezaviněného porušení příslušné povinnosti ze stany povinného.

VI.

Ukončení smlouvy

  1. Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nájemce hrubým způsobem poruší podmínky stanovené touto smlouvou, zejména bude-li předmět nájmu užívat způsobem, který není ve shodě s touto smlouvou či umožní jeho užívání třetím osobám v rozporu s čl. V. odst. 2 a dále též v případech, které jsou v této smlouvě výslovně označeny za hrubé porušení povinností nájemce.

VII.

Ustanovení závěrečná

  1. Tato smlouva byla vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nájemce a jedno pronajímatel.
  2. Nájemce souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a č. 480/2004 Sb. v platném znění byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) pronajímatelem zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím jím poskytnuté e-mailové adresy či telefonicky na jím uvedené telefonní číslo a takto příležitostně použity pronajímatelem i k nabídce zboží a služeb jeho či osob s ním ekonomicky či personálně propojených. Tento souhlas poskytuje nájemce dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.
  3. Tato smlouva může být měněna na základě dohody smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
  4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodu nahradit ustanovení neplatná či neúčinná novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
  5. V ostatním, co tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí právní vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
  6. Tato smlouva nahrazuje všechna předchozí ústní nebo písemná ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu této smlouvy.
  7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si ji před jejím podpisem přečetli, rozumějí jejímu obsahu, tato, že obsahuje jejich pravou a svobodnu vůli a na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky